Short Poem & Numbers in Modern Frisian

Short Poem & Numbers in Modern Frisian in both Audio and text versions.

Modern Frisian

Būter, brea, en griene tsiis,
Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Ien, twa, trije, fjouwer, fiif, seis, sān, acht, njoggen, tsien.

Modern English

Butter, bread, and green cheese,
Whoever cannot say that is no upright Frisian.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.


Short poem (“Butter, bread and green cheese”) and numbers 1-10 in modern Frisian (16 sec) (from Peter Meijes Tiersma).